गति के तीन समीकरण

एकसमान त्वरित गति के तीन मुख्य समीकरण निम्न है-

एक समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण

v = u + at

एक समान त्वरित गति का द्वितीय समीकरण

s = ut + ½ at2

एक समान त्वरित गति का तृतीय समीकरण

v2 = u2 + 2as

जहां,
s = विस्थापन।
v = वस्तु का अंतिम वेग।
u = वस्तु का प्रारंभिक वेग।
a = त्वरण।

Scroll to Top